NMC

Corporators

  • प्रभाग क्र. 1 ते 8
  • प्रभाग क्र. 9 ते 16
  • प्रभाग क्र.17 ते 24
  • प्रभाग क्र. 25 ते 31
  • स्विकृत सदस्य
प्रभाग
क्रमांक
निर्वाचित सदस्याचे नाव, पत्ता
१ अ धनगर पुनम संजय
१४ , दिपकवी बंगला साई नगर, पोकार कॉलनी मागे, म्हसरुळ, नाशिक.
१ ब भानसी रंजना पोपट
7 ब, केतकी हौ.सोसा., म्हसरुळ दिंडोरी रोड , नाशिक.
१ क गिते गणेश बबन
1, सत्यम रो-हाऊस पोकार कॉलनी दिंडोरी रोड म्हसरुळ, नाशिक.
१ ड पवार अरुण बाबुराव
ओमकार, शिवसमर्थ नगर किशोर सुर्यवंशी मार्ग, नाशिक.
२ अ सोनवणे पुनम भरत 
२, विराज निवास, हरेकृष्ण रो बंगलो, प्रगती कॉलनी, वृंदावन नगर- पुर्व (शिवकृपा स्विट्समागे) आडगांव शिवार, नाशिक -०३
2 ब खेताडे सुरेश नारायण
जोपुळकर चाळ, पवनपुत्र सोसायटी जवळ सावतामाळी, नाशिक.
2 क निमसे उध्दव बाबुराव
कविता बंगला, लक्ष्मी-विजय लॅान्स जवळ औरंगाबाद रोड, नाशिक.
2 ड माळोदे शितल नितीन
310, माळोदे लेन आडगांव, नाशिक.
3 अ सानप मच्छिंद्र बाळासाहेब
कृष्णकुंज, कृष्णनगर, जुना आडगांव नाका, नाशिक.
3 ब माने प्रियंका धनंजय
235/2 ए फ्लॅट नं 3 भास्कर सुमन निवास रमेश अपार्टमेंट, नाशिक.
3 क मोगरे पूनम दिगंबर
घर नं 207 दत्त निवास लाटे नगर हिरावाडी, नाशिक.
3 ड कुंभारकर रुचीकुमार मधुकरराव
फ्लॅट नं 1, योगेश्वर कृपा सोसायटी शक्ती नगर, नाशिक.
4 अ

4 ब सोनवणे सरिता रामराव
फ्लॅट नं 7 विमला अपार्टमेंट शक्ती नगर हिरावाडी, नाशिक.
4 क पाटील जगदिश चिंतामण
फ्लॅट नं 2 समर्थ अपार्टमेंट दिंडोरीरोड, नाशिक.
4 ड शेट्टी हेमंत दिनेश
4, श्रीकृष्ण सोसायटी श्रीकृष्णनगर पंचवटी, नाशिक.
5 अ बोडके कमलेश मोहन
52 रामशेज दर्शन दत्त नगर पेठरोड, नाशिक.
5 ब बोडके नंदिनी खंडू
ओमश्री सदगुरु कृपा बंगला, दत्त नगर, नाशिक.
5 क पाटील विमल रमेश
09, आराधना, न्यु महावीर हौसिंग सोसायटी पेठरोड, नाशिक.
5 ड बग्गा गुरुमित अर्जुनसिंग
4409, बग्गा निवास पंचवटी, नाशिक.
6 अ खोडे पुंडलिक पांडुरंग
51 बी, प्राथमिक शाळे जवळ मानकर नगर मखमलाबाद , नाशिक.
6 ब पिंगळे सुनिता ज्ञानेश्वर
अनुसया भवन पिंगळे गल्ली मखमलाबाद , नाशिक.
6 क बागुल भिकुबाई किसन
बागुल सदन, आदर्श नगर रामवाडी नाशिक
6 ड मुर्तडक अशोक देवराम
जुना मखमलाबाद नाका, मुर्तडक चाळ, पंचवटी, नाशिक.
7 अ बोरस्ते अजय भास्करराव
1, सनशाईन अपार्टमेंट पंडीत कॉलनी गंगापूररोड , नाशिक.
7 ब आहेर हिमगौरी बाळासाहेब
गिरिजा व्हिला पंपीग स्टेशन गंगापूररोड नाशिक
7 क भामरे स्वाती राजीव
201/लिबर्टी हार्मोनी सौभाग्य नगर गंगापूररोड , नाशिक.
7 ड हिरे योगेश रामराव
अस्मिता अपार्टमेंट शंकर नगर सावरकर नगर नाशिक
8 अ गांगुर्डे नयना भरत
301, श्रीगणेश आर्चीड अपार्टमेंट विस्डमहाय शाळेसमोर पाईपलाईन रोड नाशिक
8 ब बेंडकोळी राधा विष्णू
बंगला नं 5 स. न. 53/2, बेंडकोळी मळा आनंदवली नाशिक
8 क गायकवाड संतोष धोंडिराम
आनंदवली, मारुती मंदिर जवळ गंगापुररोड नाशिक
8 ड शिंदे विलास रामदास
अनुसाई बंगला, पाटील लॉन्सजवळ, सोमेश्वर, गंगापूररोड, नाशिक
प्रभाग
क्रमांक
निर्वाचित सदस्याचे नाव,
पत्ता
9 अ धिवरे रविंद्र गोविंद
स.नं.193, प्लॉट नं.64, रुम नं.2, गौतमी निवास, नाशिक
9 ब कांडेकर हेमलता दादा
प्लॉट नं.170, गट नं.199, स्नेहदिप हौ.सोसा., श्रमिकनगर, नाशिक
9 क भालेराव वर्षा अनिल
प्लॉट नं.31, शारदानगर, सावरकर नगर, गंगापूररोड, नाशिक
9 ड पाटील दिनकर धर्मा
सर्वज्ञ बंगला, शिवाजीनगर, गंगापूर शिवार, सातपूर, नाशिक
10 अ बोलकर माधुरी गणेश
प्लॉट नं.20, समर्थ निवास, त्र्यंबकरोड, नाशिक
10 ब पाटील पल्लवी स्वप्नील
घ.नं.2056, महाराष्ट्र हौसिंग कॉलनी, सातपूर, नाशिक
10 क जाधव शशिकांत हरिभाऊ
हरिप्रसाद बंगलो, पपया नर्सरीजवळ, सातपूर, नाशिक
10 ड नागरे इंदुबाई सुदाम 
ॲट पोस्ट पिंपळगांव बहुला, मारुती मंदिरासमोर, नाशिक
11 अ लोंढे दिक्षा दिपक
1052, धम्मभुषण, स्वारबाबानगर, सातपूर, नाशिक
11 ब शेवरे योगेश किरण
रुम नं.8, नेहरु टॉवर, शेवटचा बसस्टॉप, अशोकनगर, नाशिक .
11 क शेख सलिम इस्माईल
प्लॉट नं.29, गट नं.487/अे/1, श्रीकृष्ण नगर, नाशिक .
11 ड निगळ सिमा गोकुळ
रुम नं.510, निगळ लेन, शिवाजीचौक, सातपूर, नाशिक .
12 अ घाटे प्रियंका किशोर
फ्लॅट नं.13, सुशिला हाईटस, पारिजात नगर, नाशिक .
12 ब कांबळे समीर उत्तमराव
480, क्यु, उत्तम निवास, संत आंद्रेया चर्चजवळ, शरणपूर, नाशिक.
12 क पाटील हेमलता निनाद
दौलत बंगला, रावबहादूर गोखले रोड, टिळकवाडी, नाशिक
12 ड गांगुर्डे शिवाजी त्र्यंबक
राजे बंगलो, प्लॉट नं.45, लवाटेनगर, नाशिक .
13 अ खैरे वत्सला अर्जुन
घ.नं.2260, खैरे गल्ली, आसराची वेस, जुने नाशिक , नाशिक.
13 ब शेलार गजानन दामोदर
घ.नं.3254, कमोदरोड, बागवानपुरा, जुने नाशिक , नाशिक.
13 क ॲड. भोसले वैशाली मनोज
फ्लॅट नं.४, तारा अपार्टमेंट, टिळकवाडी, शरणपुर रोड, नाशिक - २
13 ड खैरे शाहु सहदेवराव
2130, नाव दरवाजा, नाशिक .
14 अ साबळे शोभा संजय
2929/4, मोठा राजवाडा, काळे चौक, नाशिक .
14 ब मेमन समिना शोएब
फ्लॅट नं.8/9, करीमपार्क, रेहनुमा नगर, वडाळारोड, नाशिक .
14 क सैय्यद मुशिर मुनिरोद्दीन
फ्लॅट नं.1, साहिल अपार्टमेंट, ड्रिमव्हॅली, एबीआयजवळ, नाशिक.
14 ड जीन सुफियान इब्राहिम
घ.नं.2793, फुले मार्केट समोर, कोकणीपुरा, नाशिक.
15 अ थोरात अर्चना चंद्रकांत
थोरात मळा, सिंगापूर गार्डनच्या जवळ, टाकळीरोड, , नाशिक.
15 ब भालेराव सुमन मधुकर
वैभव बंगलो नं.17, वनराज हौसिंग सोसायटी जवळ, , नाशिक.
15 क गिते प्रथमेश वसंत
कमल निवास, डॉ. होमी भाभा नगर, मुंबई नाका, नाशिक
16 अ पगारे सुषमा रवि
फ्लॅट नं.1, गुरुआश्रय सोसायटी, मातोश्री नगर, उपनगर, नाशिक.
16 ब तडवी आशा रफिक
फ्लॅट नं.5, कृष्णा पॅराडाईज, काठेनगर, नाशिक
16 क ताजनपुरे अनिल रामभाऊ
फ्लॅट नं.22, श्रीरामसिता बंगलो, आनंदनगर, उपनगर, नाशिक
16 ड दिवे राहुल अशोक
भाऊ बंगला, आगर टाकळी, नाशिक.
प्रभाग
क्रमांक
निर्वाचित सदस्याचे नाव,
पत्ता
17 अ दिवे प्रशांत अशोक
दिवे बंगलो, राहुल फार्म हाऊस, टाकळीरोड, नाशिकरोड , नाशिक.
17 ब आढाव मंगला प्रकाश
दसकगाव, मारुती मंदिराजवळ, जेलरोड, नाशिकरोड , नाशिक..
17 क सातभाई सुमन उर्फ अनिता दत्तात्रय
गुरुकृपा, सातभाई नगर, दसक, जेलरोड, नाशिकरोड , नाशिक.
17 ड आढाव दिनकर गोटीराम
पसायदान, दसक, टाकळीरोड, जेलरोड, नाशिकरोड , नाशिक.
18 अ मोरे शरद चिंतामण
मोरे निवास मोरे फार्म पंचक जेलरोड नाशिकरोड , नाशिक.
18 ब बोराडे रंजना प्रकाश
दामोधर नगर जुना सायखेडारोड पंचक बोराडे मळा नाशिकरोड , नाशिक.
18 क हांडगे मिरा बबन
घर न 810 श्रीकृष्ण नगर दसक जेलरोड नाशिकरोड , नाशिक.
18 ड संगमनेरे विशाल उत्तम
फ्लॅट नं 16 वसंत प्रसाद सोसायटी, वसंतविहार, नाशिकरोड , नाशिक.
19 अ साळवे संतोष शंकर
रेश्मा निवास, शास्त्रीनगर, गोरेवाडी, नाशिकरोड , नाशिक.
19 ब खर्जुल जयश्री नितीन
खर्जुल मळा, जुना चेहेडी रोड, नाशिकरोड, नाशिक.
19 क आवारे पंडीत दगु
आवारे मळा, सामनगाव रोड, पॉलिटेक्नीक कॉलेजजवळ, नाशिकरोड , नाशिक.
20 अ पगारे अंबादास भास्कर
फ्लॅट नं.6, शिवाधना को.हौ. सोसा., गंधर्वनगरी, नाशिकरोड , नाशिक.
20 ब ताजणे सिमा राजेंद्र
प्लॉट नं.13, भक्ती अपार्टमेंट, कलानगर, जेलरोड, नाशिकरोड, नाशिक.
20 क गायकवाड संगिता हेमंत
फ्लॅट नं.2, दुसरा मजला, आयकॉन प्लाझा, आशिर्वाद बसस्टॉपजवळ, नाशिक.
20 ड मोरुस्कर संभाजी शामराव
22, आदित्य, शाहुनगर, नाशिकरोड, नाशिक.
21 अ मेहरोलिया कोमल प्रताप
12, स्नेहल पार्क अपार्टमेंट, जय भवानीरोड, नाशिकरोड, नाशिक.
21 ब धोंगडे रमेश शंकर
बी-8, अशोकविहार, दत्त मंदिररोड, मुक्तीधाम मागे, नाशिकरोड, नाशिक.
21 क खोले ज्योती शाम
दत्तनिवास, अर्टिलरी सेंटररोड, खोलेमळा, नाशिकरोड, नाशिक.
21 ड लवटे सूर्यकांत पांडूरंग
सावंत कॉम्प्लेक्स, सोमवार पेठ, देवळाली गाव, नाशिकरोड, नाशिक.
22 अ

पवार जगदीश शंकर
पोस्ट पिंपळगांव खांब, ता. जि. नाशिक

22 ब

22 क कोठुळे सुनिता उत्तम
मथुरारोड, विहितगाव, नाशिकरोड, नाशिक.
22 ड पोरजे केशव सीताराम
वडनेर दुमाला, महाकाली चौक, नाशिक
23 अ निकुळे रुपाली यशवंत
साईनाथ नगर, इंदिरानगर, नाशिक
23 ब मिर्झा शाहिन सलिमबेग
वरुण सोसायटी, मदिना चौक, सारडा सर्कल, नाशिक
23 क कुलकर्णी सतीश लक्ष्मणराव
माऊली बंगला, डीजीपी नगर, नाशिक
23 ड खोडे चंद्रकांत कारभारीे
परब नगर, इंदिरानगर, नाशिक
24 अ

24 ब महाले राजेंद्र उत्तमराव
महाले फार्म, महाराणा प्रताप चौक, नविन सिडको, नाशिक
24 क चुंभळे कल्पना शिवाजी
एमएफ-23, पांडुरंग निवास, सुंदरबन कॉलनी, लेखानगर, सिडको , नाशिक.
24 ड तिदमे प्रविण सावळीराम
एन-3/एल-15, शिवाजीचौक, जुने सिडको, नाशिक
प्रभाग
क्रमांक
निर्वाचित सदस्याचे नाव,
पत्ता
25 अ बडगुजर सुधाकर भिका
प्लॉट नं.94, स्वामी निवास, सुर्योदय कॉलनी, सावतानगर, नाशिक
25 ब बडगुजर हर्षा सुधाकर
प्लॉट नं.94, स्वामी निवास, सुर्योदय कॉलनी, सावतानगर, नाशिक
25 क ढोमसे भाग्यश्री राकेश
एन-42/सीबी-3/4/1, डॉ. हेगडेवार नगर, त्रिमुर्ती चौक, सिडको, नाशिक.
25 ड साबळे पाटील शामकुमार दादाजी
शिवालय, स.नं.10/7, प्लॉट नं.2122, अभियंता नगर, कामटवाडा, नाशिक
26 अ

जाधव मधुकर भगिरथ, 
गट नं.९९ + १०० डी/१,जाधव टाऊनशीप, सातपुर, अंबड,नाशिक ४२२ ०१०

26 ब गायकर हर्षदा समाधान
घ.नं.213, डीजीपी-3, खुटवडनगर, नाशिक
26 क आहिरे अलका कैलास
प्लॅाट नं 39, दिपआकाश खुटवड नगर, नाशिक.
26 ड आरोटे भागवत पाराजी
शिवकृपा, 37/1, चुंचाळे, अंबड, नाशिक
27 अ दोंदे राकेश राजेंद्र
शांताई बंगला, बुध्दविहार जवळ, अंबड, नाशिक 422010
27 ब खाडे चंद्रकांत महादेव
एएसएल-22, सिप्ना, अश्विननगर, नाशिक 422009
27 क गामणे किरण पुंजाराम
शांती भवन, दत्तमंदिर जवळ, मोरवाडी गाव, सिडको, नाशिक 422009
27 ड घुगे कावेरी मारुती
घुगे चाळ, निवाडे बंगला, मोरवाडी गाव, सिडको, नाशिक
28 अ सुर्यवंशी दत्तात्रय ग्यानदेव
1, अमी रो-हाऊस, बुरकूले हॉल मागे, अंबड, नाशिक.
28 ब पवार प्रतिभा बाळासाहेब
प्लॉट नं.9, वैदेही अपार्टमेंट, संत जनार्दन स्वामी नगर, नाशिक.
28 क मटाले सुवर्णा दिपक
शिवप्रभाग, आयटीआय, अंबड लिंकरोड, आनंदनगर, कामटवाडे, नाशिक.
28 ड दातीर दिपक निवृत्ती
घ.नं.463/ए, प्रणय स्टॅपिंग कंपनी मागे , नाशिक.
29 अ देवांग छाया दिलीप
फ्लॅट नं.11, इमारत नं.1, शुभम पार्क, अंबडलिंकरोड, नाशिक 422010
29 ब राणे रत्नमाला सुरेश
एन-53/एसएफ-3/27/5, उत्तमनगर, सिडको, नाशिक 422009
29 क शहाणे मुकेश दिलीप
एन-42/एसी-2/19/7, शांतीचौक, पवननगर, सिडको, नाशिक 422009
29 ड ठाकरे निलेश हंसराज
प्लॉट नं.3, हंसाणी निवास, अंबडलिंकरोड, पवननगर , नाशिक.
30 अ बडोदे श्याम धर्मराज
रॉयल गार्डन, रो-हाऊस नं.8, वडाळा पाथर्डी रोड, नाशिक
30 ब खोडे सुप्रिया सुनिल
मातोश्री बंगला, पखालरोड, वडाळागाव, नाशिक
30 क कुलकर्णी दिपाली सचिन
11, साईश्रध्दा अपार्टमेंट, सप्तश्रृंगी डेअरी मागे, नाशिक
30 ड सोनवणे सतिश यादवराव
घ.नं.6, संसार अपार्टमेंट, कोहिनूर कॉलनी, राजीवनगर, नाशिक
31 अ दोंदे भगवान सुकदेव
मु.पाथर्डी गाव, ता.जि.नाशिक
31 ब आव्हाड पुष्पा साहेबराव
आव्हाड मळा, स्वामी समर्थ केंद्र, चेतनानगर, नाशिक 422009
31 क जाधव संगिता अमोल
स.नं.902, प्लॉट नं.124, 125, अक्षय बंगलो, सेंट फ्रान्सीस स्कुलजवळ, चेतनानगर, राणेनगर, नाशिक
31 ड डेमसे सुदाम शंकर
सिताई निवास, स्वामी समर्थ केंद्राजवळ, पाथर्डी फाटा, नाशिक 422010

क्रमांक
सदस्याचे नाव,
पत्ता
१. मा. जाधव प्रशांत गोरख
अत्रीनंदन कृपा, रो-हाउस नं-०६, कृष्णासागर स्विटमागे, दत्तनगर, अशोका मार्ग, नाशिक पुनेरोड, नाशिक
२. मा. साने अजिंक्य विजय
१० कस्तुरी, श्रीजयनगर मागे, वडाला पाथर्डीरोड इंदिरानगर नाशिक -४२२००६
३. मा. दिक्षित शामला हेमंत
शामलीला सी-विंग, राज अपार्टमेंट,सुचिता नगर, नाशिक -४२२००९
४. मा. भागवत बाजीराव लहानू
भागवत मळा, सामनगावं रोड,नाशिकरोड – ४२२१०१
५. मा. गोडसे सुनील बाबुराव
४, अंगणछाया सोसायटी, प्रकाशनगर, शिखरेवाडी, नाशिकरोड ,नाशिक.
 

Last updated on : 30/05/2021 13:40:45 Sunday